"SZAFI" Biztos Gyerekház (EFOP-2.1.2-16-2018-00029) bemutatása

EFOP-2.1.2-16    „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere”
EFOP-2.1.2-16-2018-00029
„SZAFI” Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása

CÉLCSOPORT BEMUTATÁSA

A célcsoport bemutatása során először is fontos kitérni arra, hogy ezen emberek hol, milyen körülmények között élnek, milyen lehetőségeik vannak a kistérségben és a településen. Az alábbiakban ezért röviden bemutatásra kerül Nyírbátor kistérség és ezen belül Nyírgyulaj Község is. A településre jellemzőek a kistérségben meglévő problémák, csakúgy mint:

A Nyírbátori kistérségben az országos átlaghoz képest több mint két és félszeres a kistérség gyermekszegénységi rátája 2013-ban.

 1. A járásban a gyermekes családok 62%-a, a gyermekeknek pedig 70%-a él a szegénységi küszöb alatt. A kistérségben a három és többgyerekes családok 84%-a, a foglalkoztatott nélküli családok 82%-a, míg a roma családok 93%-a a szegények közé tartozik.
 2. A szegény családokat a lakhatási szegénység is különösen sújtja.

„Amíg a kistérségben élő nem szegény családok jellemzően átlagosnál jobb lakáskörülmények között élnek, addig a szegény családok lakásai nagyságrendekkel maradnak el ettől a nívótól. A kérdezőbiztosok szubjektív megítélése szerint a szegény családok lakásainak csaknem ötöde nem biztonságos a gyerekek számára.” (MTA Szükségletfelmérés 2013.)

 1. A szegény gyerekek a fejlődésükhöz szükséges nevelési környezet tekintetében is hátrányban vannak.

A hátrányos helyzetű gyermekek harmadának nem olvasnak esti mesét, közel ötödének nincsen egyetlen játéka sem. Még a gyerekek harmada sem jár a családdal múzeumba, színházba, koncertre.

 1. Az iskolai kudarcok előfordulása a szegény gyerekek rosszabb iskolai teljesítményét mutatja. A tanulmányi átlagok is lényegesen rosszabbak a hátrányos helyzetűeknél, közülük minden negyedik tanuló közepes, vagy annál rosszabb átlagot ér el.
 2. A járás gyermekeinek egészségi állapota jövedelmi helyzettől függetlenül rosszabb, egyes betegségek esetében pedig jelentősen rosszabb, mint az országos átlag.

A szegény gyerekek körében a kis születési súly – 2500 g alatti – előfordulása gyakoribb.

A projekt elsődleges célcsoportját a Nyírgyulajon élő, intézménybe nem járó, elsősorban hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 0-3 éves csecsemő és gyermek, valamint szüleik, családjaik alkotják. Ugyancsak a közvetlen célcsoporthoz tartoznak a településen élő hátrányos helyzetű várandós anyák is.

Ők azok, akik a tervezett szolgáltatásokból közvetlenül részesülnek, s a tervezett tevékenységek révén fejlődést tudunk körükben elérni. Szükségleteik, igényeik megfogalmazása során építettünk egyfelől személyes megkeresésükre, illetve fókuszcsoportos megkérdezésen alapuló felmérésükre, másfelől pedig az Egyesület, valamint a projekt folyamán együttműködő partnerek tapasztalatára, iránymutatásaira.

Másodlagos (közvetett) célcsoportot jelentenek a Nyírgyulajon és a térségben a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösség vezetői és tagjai.

Projekt céljának bemutatása:
A Szafi Gyerekházat az Egyesület a meglévő Tanoda épületének bővítésével kívánja megvalósítani. A terület és az épület is az Egyesület tulajdonában áll. 2012. évben épült meg és 2013-tól működtetünk folyamatosan Tanodát az épületben. Egyesületünk folyamatosan fejleszti közösségi terét, ahol számos rendezvényt bonyolítunk le. Beltéri rendezvények szervezésére már többször is helyet adott az épület, amely az eddigi pályázati programjaink színhelyéül is szolgált. Az épületet a település lakossága sajátjának érzi, igazi közösségi színtérként működik, már mindenki vett részt különböző itt megvalósuló rendezvényen, sőt akár önkéntesként is közreműködött valamilyen formában. Az udvaron minden óvodás gyereknek van fája, melyet egy korábbi programunk során ültettünk. Bár az épület nem a szegregátumban található, azonban az Egyesület rendelkezik egy 9 fős kisbusszal, mellyel lehetővé válik, hogy a célcsoport tagjainak szükség szerinti szállítását megoldjuk.

 

A Tanoda épületéhez hátulról fedett terasszal kötjük majd össze a gyerekházat- a terasz, illetve a konyha lesz közös. A többi szükséges helyiséget bővítéssel építjük meg, így különösen a megfelelő nagyságú játszószobát és a fejlesztő foglalkozásokhoz és a pszichológussal történő tanácsadáshoz is megfelelő irodát építünk, valamint megfelelő nagyságú fürdőszobát mosási lehetőséggel.

Programunk esélyt ad a Nyírgyulajon élő 0-3 éves korú gyermekek és családjaik számára, hogy a gyermekek életének legkorábbi időszakában segítséget kapjanak az egészséges testi, szellemi és szociális fejlődéshez. A problémák korai felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos támogatása, a gyermekkel és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás, hozzájárul a programban résztvevő gyermekek sikeres iskolakezdéshez. Szolgáltatásaink konkrét célja a hiánypótlás, olyan formák kínálata, melyek a meglévő ellátórendszerben nem elérhetőek. Célunk olyan ellátási forma kialakítása, mely a gyermekekből álló célcsoport életkori sajátosságaihoz, illetve a szülők speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és közösségi tevékenységét elősegítő, a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó módon, rendszeresen, meghatározott időtartamokra megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenységként jelenik meg. Hosszú távon célunk, hogy a 0-3 éves korú gyermekek óvodáztatási aránya növekedjen, minél több gyermek kerüljön be felkészülten az óvodába, s erre a szülők is motiváltabbak legyenek. Ezzel ki kívánjuk küszöbölni, hogy mind kevesebb gyermek morzsolódjon le az iskolából, váljon korai iskolaelhagyóvá. A programmal ösztönözni kívánjuk a szülőket arra, hogy a gyerekek fejlődését ők is támogassák, s olyan szolgáltatásokban, programokban vegyenek részt, amelyek hosszú távon is a gyermek életkörülményeik javítását szolgálják. Programunk elsődleges célcsoportját a Nyírgyulajon élő, intézménybe nem járó, elsősorban hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 0-3 éves csecsemő és gyermek, valamint szüleik, családjaik alkotják.

Ugyancsak a közvetlen célcsoporthoz tartoznak a településen élő hátrányos helyzetű várandós anyák is. Közvetett célcsoportunkat alkotják a Nyírgyulajon és a térségben a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek,továbbá a helyi közösség vezetői és tagjai. 

 

A közvetlen célcsoport számára programunkkal a fejlődés lehetőségét kínáljuk, olyan szolgáltatásokat biztosítunk, melyek szükségleteikre, igényeikre reagálnak. A közvetett célcsoport esetében szintén a hatékonyságra helyezzük a hangsúlyt, s a szakemberek, intézmények, szervezetek minél szélesebb körű bevonásával valósítjuk meg programunkat. Gyerekházunkban a célcsoport szükségletfelmérését, bevonást követően kezdetben ideiglenes, majd a felújítást követően a végleges helyszínen biztosítjuk az alábbi szolgáltatásokat: 

A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés biztosítása 

A szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása

  • Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása 
  • A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején
  • A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőkn
  • Helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus) 
  • Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára 
  • Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal. 
  • Az eltérő fejlődésű gyerekek számára szakemberhez való hozzáférés, képzés, konzultációs lehetőség biztosítása 
  • Várandósok felkészítése a gyermek fogadására 
  • A célcsoport családtagjait érintően új foglalkozások bevezetése (pl. nagyobb lánytestvérek önismereti csoportja, egyéb célzott foglalkozások a továbbtanulás érdekében) 
  • A legrosszabb helyzetű családok fokozott bevonása érdekében célzott tevékenységek megvalósítása saját megvalósítókkal vagy külső szakember bevonásával (pl. terápiás szak-ember, pszichológus).