"SZAFI" Biztos Kezdet Gyerekház Kialakítása - EFOP-1.4.3-16-2017-00028

 

                                                                                                        

Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület

 EFOP-1.4.3-16-2017-00028

Program összefoglaló

Programunk esélyt ad a Nyírgyulajon élő 0-3 éves korú gyermekek és családjaik számára, hogy a gyermekek életének legkorábbi időszakában segítséget kapjanak az egészséges testi, szellemi és szociális fejlődéshez. A problémák korai felismerése, a programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos támogatása, a gyermekkel és a szülőkkel való közvetlen foglalkozás, hozzájárul a programban résztvevő gyermekek sikeres iskolakezdéshez.

Szolgáltatásaink konkrét célja a hiánypótlás, olyan formák kínálata, melyek a meglévő ellátórendszerben nem elérhetőek. Célunk olyan ellátási forma kialakítása, mely a gyermekekből álló célcsoport életkori sajátosságaihoz, illetve a szülők speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és közösségi tevékenységét elősegítő, a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó módon, rendszeresen, meghatározott időtartamokra megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenységként jelenik meg.

Hosszú távon célunk, hogy a 0-3 éves korú gyermekek óvodáztatási aránya növekedjen, minél több gyermek kerüljön be felkészülten az óvodába, s erre a szülők is motiváltabbak legyenek. Ezzel ki kívánjuk küszöbölni, hogy mind kevesebb gyermek morzsolódjon le az iskolából, váljon korai iskolaelhagyóvá. A programmal ösztönözni kívánjuk a szülőket arra, hogy a gyerekek fejlődését ők is támogassák, s olyan szolgáltatásokban, programokban vegyenek részt, amelyek hosszú távon is a gyermek életkörülményeik javítását szolgálják.

Programunk elsődleges célcsoportját a Nyírgyulajon élő, intézménybe nem járó, elsősorban hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 0-3 éves csecsemő és gyermek, valamint szüleik, családjaik alkotják. Ugyancsak a közvetlen célcsoporthoz tartoznak a településen élő hátrányos helyzetű várandós anyák is. Közvetett célcsoportunkat alkotják a Nyírgyulajon és a térségben a gyermekekkel és családjukkal foglalkozó intézmények, szolgáltatások vezetői, munkatársai, civil és egyházi szervezetek, továbbá a helyi közösség vezetői és tagjai.

A programban 7 fő 25 év alatti gyermek vesz részt rendszeresen, 5 szülőt bevonunk a a kistelepülési komplex gyermekprogramok tevékenységcsoport programjaiba. A településen  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők aránya 73%.

A közvetlen célcsoport számára programunkkal a fejlődés lehetőségét kínáljuk, olyan szolgáltatásokat biztosítunk, melyek szükségleteikre, igényeikre reagálnak. A közvetett célcsoport esetében szintén a hatékonyságra helyezzük a hangsúlyt, s a szakemberek, intézmények ,szervezetek minél szélesebb körű bevonásával valósítjuk meg programunkat.

Gyerekházunkban a célcsoport szükségletfelmérését, bevonást követően kezdetben ideiglenes, majd a felújítást követően a végleges helyszínen biztosítjuk az alábbi szolgáltatásokat:

 1. A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozás, állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés biztosítása
 2. A szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása
 3. Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása
 4. A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti nyitva tartás idején
 5. A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek
 6. Helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő, gyermekorvos, szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus)
 7. Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör számára
 8. Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal.
 9. Az eltérő fejlődésű gyerekek számára szakemberhez való hozzáférés, képzés, konzultációs lehetőség biztosítása
 10. Várandósok felkészítése a gyermek fogadására
 11. A célcsoport családtagjait érintően új foglalkozások bevezetése (pl. nagyobb lánytestvérek önismereti csoportja, egyéb célzott foglalkozások a továbbtanulás érdekében)
 12. A legrosszabb helyzetű családok fokozott bevonása érdekében célzott tevékenységek megvalósítása saját megvalósítókkal vagy külső szakember bevonásával (pl. terápiás szak-ember, pszichológus)
 13. A hátrányos helyzetű / roma családok fokozott bevonása érdekében harmadik – legalább alapfokú végzettséggel rendelkező - munkatárs alkalmazása, lehetőleg a helyi roma nők közül

A projektet több szervezet együttműködésével valósítjuk meg. Folyamatosan és aktívan együttműködünk az EFOP 1.4.1-15 kiemelt projekttel. A munkatársak mindegyike megfelelő végzettséggel rendelkezik, mindannyian helyiek, egyikük roma nő a közösségből. A projektmenedzsmentet mindvégig biztosítjuk. Hangsúlyt fektetünk a nyilvánosság biztosítására, valamint a horizontális szempontok érvényesítésére