"Szafi" Nyírgyulaji Tanoda (EFOP-3.3.1-15-2015-00512)

Életképek a Tanoda táborról

 

Kedvezményezett neve és címe: Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület (4311  Nyírgyulaj, Mártírok u 68.) 

Projekt azonosító száma. EFOP-3.3.1-15-2015-00512

A projekt címe: "SZAFI" Nyírgyulaji Tanoda

Szerződött támogatás összege: 29 999 999 Ft;     a támogatás mértéke 100%

A projekt tervezett dátuma:  kezdete:2016.08.31.   -   befejezése: 2018.08.31.

 

SZAFI” Nyírgyulaji Tanoda 2016. augusztustól az EFOP program keretében folytatódik Tanodánk működése, melyben 40 gyerek került bevonásra. Az előző programunk szerves folytatása ez, a céljaink változatlanok. hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a Tanodasztenderdben leírtakat alapul véve adja meg továbbra is a lehetőséget  nem formális/informális keretek között a fejlődésre, képességek kibontakoztatására, komplex személyiségfejlesztésre és életpálya-építésre a résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók számára. Kiemelt fontossággal bír a tanulói és szülői igények figyelembevétele, a célcsoport részérő megfogalmazódó szükségletek beépítése  a Tanoda mindennapos működésébe.

A projekt általános célja: Az inkluzív nevelés szellemében az iskolai lemorzsolódás csökkentése és a továbbtanulási utak megerősítése a HH-s és a HHH-s valamint a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tanulók körében.  Ezzel együtt cél a kötelező és a szabadon választott tevékenységekkel programokkal a hozott hátrány leküzdése, a közoktatási intézményrendszer formális kereti közé való beilleszkedés könnyebbé tétele. A projektben nagy hangsúlyt kap a személyiségfejlesztés révén az önbizalom növelése, továbbá a másság elfogadása, egy nyitott, befogadó légkör kialakítása hosszú távon.

Kötelező  vállalások a projektben

Egyesületünk vállalja

A tanulók bevonása, a programból való lemorzsolódás megakadályozása:  

 • tanulók toborzása (kapcsolatfelvétel és tájékoztatás a támogatást igénylő székhelye vagy a projekt megvalósítás helye szerinti település valamennyi általános iskolájával – amennyiben a település 10.000 főnél nagyobb lakosú, úgy legalább három nevelésioktatási intézménnyel), 
 • szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatás, szülők bevonása a programokba, gyermekük oktatását érintő folyamatokba, 
 • tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, felhívásokról. 
 • tanulástámogatás, kiemelten az alapkészségek fejlődésének támogatása, a tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítésén és megvalósításán keresztül egyéni előrehaladási napló vezetésével:  
 • együttműködés a bemeneti mérések elvégzése, kiértékelése érdekében a Türr István Képző és Kutató intézettel, 
 • célcsoport igényeinek, szükségleteinek felmérése (pl. ötletláda, interjú, igényfelmérés), 
 • egyéni fejlesztési tervek elkészítése, a tanulók fejlesztési igényei szerinti beavatkozások meghatározása rövid és középtávon (pl. 3 hónapra, 12 hónapra, teljes projekt időtartamra), 
 • egyéni haladási napló vezetése (fejlesztési alkalmak rögzítése folyamatosan fejlesztési területenként / tantárgyanként, legalább háromhavonta szöveges értékelés és a mérési eredmények rögzítése, annak kiértékelése) és az egyéni fejlesztési tervek kapcsolódó felülvizsgálata. 
 • fejlesztő tevékenységek megvalósítása a tanuló egyéni szükségletei (egyéni fejlesztési terv) szerint  
 • szövegértési képesség fejlesztése 
 • matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése  
 • idegen nyelvi képességek fejlesztése 
 • IKT kompetenciák fejlesztése 
 • tanulási részképesség fejlesztés,  
 • további készségfejlesztő tevékenységek (pl. sportolási lehetőségek biztosítása, zeneoktatás; művészeti tevékenységek, gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai segítség nyújtása egyéb szakember bevonása) 
 • tantárgyi felkészítés 
 • érzelmi, mentálhigiénés fejlődést segítő tevékenységek, 
 • szociális kompetenciák fejlesztése  
 • tehetséggondozás 
 • tanulási motivációt felkeltő/erősítő tevékenységek megvalósítása, 
 • az önálló tanulás képességének kialakítása, a tanulót segítő technikák megtalálása, elsajátítása, 
 • a tanoda programban résztvevő tanulók mentorálása, 
 • a tanoda programban részt vevő tanulók tutorálása, kortárs segítése (azonos szociális és nyelvi közegből kikerülő – akár nem pedagógus − felnőttek, egyetemista, középiskolás fiatalok, vagy sikeres, jól teljesítő általános iskolások), 
 • kimeneti mérések elvégzésében és kiértékelésében történő együttműködés a Türr István Képző és Kutató Intézettel. 

Életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása:  

 • a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése (pl. drámapedagógiai foglalkozás, mentálhigiénés szakember alkalmazása), 
 • a tanulók identitástudatának erősítése, az anyanyelv ápolását, megőrzését támogató tevékenységek, programok megvalósítása, 
 • pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése, pályaorientációs alkalmak, 
 • középfokú (elsősorban érettségit adó) és felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók látogatása, velük való kapcsolatfelvétel, 
 • szerepmodellek bemutatása, bevonása (pl. hasonló társadalmi helyzetből érkező diplomások, egyetemisták, sikeres emberek), 
 • pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel szervezett programok, 
 • szülők és tanulók tájékoztatása az iskolarendszer fordulópontjairól, a továbbtanuláshoz kapcsolódó döntési lehetőségekről és annak következményeiről, a (tovább) tanulás megtérülő jellegének tudatosítása, 

A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül:  

 • szabadidős tevékenységek, kulturális események, klubtevékenységek (pl. szülők/család aktív szerepvállalási lehetőségének biztosítása mellett) szervezése, tanodán belüli és kívüli integrált programok megvalósítása, 
 • bentlakásos alkalmak megszervezése (pl. szállás, vendéglátás, rendezvényszervezés), 
 • a bevont gyermekek napi egyszeri étkezésének biztosítása (tízórai/uzsonna). 

 Eszközök beszerzése: 

 •  képességfejlesztő eszközök, anyagok beszerzése, 
 •  IKT eszközök beszerzése indokolt esetben a projekt megvalósításhoz (figyelembe véve a jelenlegi eszközellátottságot és a korábbi fejlesztési programok keretében beszerzett eszközök rendelkezésre állását): laptop, tablet, scanner, monitor, nyomtató, multifunkcionális gép projektor, asztali számítógép, multimédiás eszköz, diktafon, indokolt esetben egyéb projekthez szorosan kapcsolódó beszerzések) 
 •  egyéb kis értékű eszközök beszerzése. 

 Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés: 

 •  kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel (pl. tanodák közötti szakmai műhelyek szervezése, bevált gyakorlatok 
 • megosztása, konferencia szervezése) – a projekt megvalósításának ideje alatt legalább két különböző tanodával való dokumentált együttműködés), 
 • a tanoda programban résztvevő pedagógusok, további szakmai megvalósítók személyiségének karbantartása, ennek érdekében felkészítésük és szupervízióban, tréningeken, képzésekben való részvételük biztosítása. 

/>

 

A tanodás gyermekek által készített tárgyak

Készülődés a farsangra a Szafi Tanoda gyerekeivel

 

     

      

 

                                 

 

 

     
     
   

Tanodánk mindennapjai

 

Tanodánkban január hónaptól hetente hat napon keresztül várjuk a gyerekeket hétfőtől szombatig. A foglalkozásokat egyénileg és kis csoportokban tartják a pedagógusok. A szabadon választott foglalkozásokon csoportosan vesznek részt a gyerekek. A foglalkozások időtartamában minden nap biztosítunk számukra uzsonnát, melyet nagy élvezettel fogyasztanak.

Életképek a Tanodai mindennapokból: