Tanoda

Tanoda nyitvatartás - 2020.

2020. július 20.

 

A Tanoda szolgáltató, intézmény neve székhelye

Fenntartó neve: Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület

Fenntartó székhelye: 4311. Nyírgyulaj, Mártírok u 68.szám

Fenntartó jogi státusza: Egyesület

Fenntartó képviselő neve: Barkaszi Judit

Fenntartó képviselő beosztása: elnök

Fenntartó adószáma:  18816714-1-15

Fenntartó Cégjegyzékszáma / Nyilvántartásba vétel száma (kérjük a megfelelőt aláhúzni): 15-02-0002715

Szolgáltató adatai:

Szolgáltató neve: Szafi Tanoda

Szolgáltató székhelye: 4311. Nyírgyulaj, Mártírok u 68. szám

 

 az ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői;

A projekt közvetlen célcsoportja  Nyírgyulaj településen élő és tanuló gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és különösen a halmozottan hátrányos helyzetű, az általános iskola alsó-és felső tagozatain, továbbá középfokú iskolában tanulók. akik hátrányos helyzetű családokban élnek, tanulási, beilleszkedési  és szociális nehézségekkel küzdenek, szocializációjukban lemaradást mutatnak, hosszú távú életcéljaik bizonytalanok.

 A célcsoporton belül kiemelt figyelmet kapnak a bevont roma gyerekek, hiszen az ő esetükben a hátrányos helyzet mellett még mindig meg kell küzdeniük az előítéletekkel.  A mentornak éppen ezért kiemelt feladata a roma családok aktív bevonásának elősegítése, a roma gyermekek mindennapi problémáinak megbeszélése, véleményük visszacsatornázása a programba dolgozó szakmai megvalósítókhoz.

Közvetett célcsoport: szülők, pedagógusok, munkájukban a célcsoporthoz kapcsoló civil szervezetek, szociális és egészségügyi területen dolgozó szakemberek és a fenntartó képviselői.

A Tanoda projekt célja, hogy az inkluzív oktatás alapelvét,- miszerint  a tanulók saját képességeikhez mérten vesznek részt az oktatásban, és az intézmény kötelessége, hogy így fogadjon el minden tanulót- szem előtt tartva adja meg a lehetőséget a fejlődésre, képességek kibontakoztatására a résztvevőknek.

Általános cél: a bevont tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva, a jelen felhívás szakmai mellékletében található tanodasztenderd című dokumentumban leírtaknak megfelelően. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Tanodasztenderdben leírtakat alapul véve adja meg továbbra is a lehetőséget  nem formális/informális keretek között a fejlődésre, képességek kibontakoztatására, komplex személyiségfejlesztésre és életpálya-építésre a résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók számára. Kiemelt fontossággal bír a tanulói és szülői igények figyelembevétele, a célcsoport részéről megfogalmazódó szükségletek beépítése a Tanoda mindennapos működésébe.

 Tanoda programunk a szegregáció és a kirekesztés megszüntetésével működik. Ennek a folyamatnak része az oktatáspolitika, a tanterv, az iskolai szokások és az iskolakultúra átalakítása, ami olyan légkört eredményez, ahol különböző képességű tanulók érdekei  találkoznak. Ebben a folyamatban kíván egyesületünk civil szervezetként  továbbra is részt vállalni jelen program megvalósításával.

A tanoda kötelezően ellátandó feladatai, amelyeket a heti 20 óra kötelező szolgáltatási időben biztosít:

 • a tanodát rendszeresen igénybe vevők tanulását, továbbtanulását, pályaválasztását és életpálya-építését elősegítő szakmai szolgáltatások,
 • •a tanodát rendszeresen igénybe vevők iskolai lemorzsolódását megelőző programok,
 • •tanévenként két alkalommal a tanodát rendszeresen igénybe vevők egyéni fejlesztését segítő mérések,
 • •a tanodát rendszeresen igénybe vevők számára a szabadidő hasznos eltöltését segítő programok,
 • •a tanodát rendszeresen igénybe vevők számára tanévenként legalább három, a tanodán kívül megszervezett sport- vagy kulturális program,
 • •tanévenként legalább 90 fő részvételével nyitott tanodai program,
 • •tanévenként legalább két családlátogatás a tanodát rendszeresen igénybe vevők családjainál,
 • •tanévenként legalább négy családi közösségi program.
 • A nevelési-oktatási intézmények működési rendjéhez igazodóan tanítási napokon tanoda szolgáltatás kizárólag a kötelező tanórai és egyéb foglalkozások idején kívül nyújtható. Tanoda szolgáltatás hétvégén és a tanítási szünetekben is biztosítható.
 • évenként  négy családi közösségi program amelyekbe a tanodát rendszeresen igénybe vevők családját is bevonjuk ( Tanoda Családi Kör programsorozat keretében Farsang, Gyereknap, Mikulás és Karácsony)

TÁJÉKOZTATÁS TANODA NYITVATARTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

2020. március 17. kedd

Fenntartó: Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület

 1. Nyírgyulaj, Mártírok u 68.

 

 

TÁJÉKOZTATÁS TANODA NYITVATARTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

 

Ezúton tájékoztatjuk a kedves  szülőket és a Tanodás gyerekeket hogy a

SZAFI  Tanoda 

2020. március 16. napjától – március 20 napjáig zárva tart

Ezt követően Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 402020. (III. 11.) Korm. rendelet  alapján

 1. március 23-tól határozatlan ideig a Tanodában tilos a foglalkozások személyes tartása

A Tanoda további működését online formában biztosítjuk.

                 ( facebook, messenger, email, illetve telefon )

A szakmai megvalósítók a foglalkozások anyagait az általános iskolákhoz hasonlóan digitális formában juttatják el a gyerekekhez napi rendszerességgel, mellyel kapcsolatban folyamatosan kérdezhetnek a gyerekek, továbbá az iskolai házi feladatok megoldásában is segítséget nyújtunk igény esetén

 Ha egy gyereknek nincs lehetősége digitális eszközök használatára, számára postaládába dobott levelek útján tartjuk a kapcsolatot.

Fontosnak  tartjuk, hogy a Tanodás családokkal ne szakadjon meg a kapcsolatunk, így a mentor továbbra is fogja keresni a családokat elsősorban telefonon, hogy érdeklődjön  a család , gyermek helyzetéről, állapotáról, valamint az esetlegesen kialakuló problémákról.

Kérjük kísérje figyelemmel az Egyesület honlapját: www.szabolcsifiatalok.hu, valamint a facebbok oldalát ( Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület – SZAFI)  melyen a szülőket és gyerekeket a további fejleményekről folyamatosan tájékoztatjuk.

Nyírgyulaj, 2020. március 17.

Barkaszi Judit

"SZAFI" Nyírgyulaji Tanoda - a projekt bemutatása

 

Kedvezményezett neve és címe: Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület (4311  Nyírgyulaj, Mártírok u 68.) 

Projekt azonosító száma. EFOP-3.3.1-15-2015-00512

A projekt címe: "SZAFI" Nyírgyulaji Tanoda

Szerződött támogatás összege: 29 999 999 Ft;     a támogatás mértéke 100%

A projekt tervezett dátuma:  kezdete:2016.08.31.   -   befejezése: 2018.08.31.

 

SZAFI” Nyírgyulaji Tanoda 2016. augusztustól az EFOP program keretében folytatódik Tanodánk működése, melyben 40 gyerek került bevonásra. Az előző programunk szerves folytatása ez, a céljaink változatlanok. hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a Tanodasztenderdben leírtakat alapul véve adja meg továbbra is a lehetőséget  nem formális/informális keretek között a fejlődésre, képességek kibontakoztatására, komplex személyiségfejlesztésre és életpálya-építésre a résztvevő hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók számára. Kiemelt fontossággal bír a tanulói és szülői igények figyelembevétele, a célcsoport részérő megfogalmazódó szükségletek beépítése  a Tanoda mindennapos működésébe.

A projekt általános célja: Az inkluzív nevelés szellemében az iskolai lemorzsolódás csökkentése és a továbbtanulási utak megerősítése a HH-s és a HHH-s valamint a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tanulók körében.  Ezzel együtt cél a kötelező és a szabadon választott tevékenységekkel programokkal a hozott hátrány leküzdése, a közoktatási intézményrendszer formális kereti közé való beilleszkedés könnyebbé tétele. A projektben nagy hangsúlyt kap a személyiségfejlesztés révén az önbizalom növelése, továbbá a másság elfogadása, egy nyitott, befogadó légkör kialakítása hosszú távon.

Kötelező  vállalások a projektben

Egyesületünk vállalja

A tanulók bevonása, a programból való lemorzsolódás megakadályozása:  

 • tanulók toborzása (kapcsolatfelvétel és tájékoztatás a támogatást igénylő székhelye vagy a projekt megvalósítás helye szerinti település valamennyi általános iskolájával – amennyiben a település 10.000 főnél nagyobb lakosú, úgy legalább három nevelésioktatási intézménnyel), 
 • szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatás, szülők bevonása a programokba, gyermekük oktatását érintő folyamatokba, 
 • tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, felhívásokról. 
 • tanulástámogatás, kiemelten az alapkészségek fejlődésének támogatása, a tanuló egyéni fejlesztési tervének elkészítésén és megvalósításán keresztül egyéni előrehaladási napló vezetésével:  
 • együttműködés a bemeneti mérések elvégzése, kiértékelése érdekében a Türr István Képző és Kutató intézettel, 
 • célcsoport igényeinek, szükségleteinek felmérése (pl. ötletláda, interjú, igényfelmérés), 
 • egyéni fejlesztési tervek elkészítése, a tanulók fejlesztési igényei szerinti beavatkozások meghatározása rövid és középtávon (pl. 3 hónapra, 12 hónapra, teljes projekt időtartamra), 
 • egyéni haladási napló vezetése (fejlesztési alkalmak rögzítése folyamatosan fejlesztési területenként / tantárgyanként, legalább háromhavonta szöveges értékelés és a mérési eredmények rögzítése, annak kiértékelése) és az egyéni fejlesztési tervek kapcsolódó felülvizsgálata. 
 • fejlesztő tevékenységek megvalósítása a tanuló egyéni szükségletei (egyéni fejlesztési terv) szerint  
 • szövegértési képesség fejlesztése 
 • matematikai alapműveletek elsajátításának fejlesztése  
 • idegen nyelvi képességek fejlesztése 
 • IKT kompetenciák fejlesztése 
 • tanulási részképesség fejlesztés,  
 • további készségfejlesztő tevékenységek (pl. sportolási lehetőségek biztosítása, zeneoktatás; művészeti tevékenységek, gyógypedagógiai, fejlesztő pedagógiai segítség nyújtása egyéb szakember bevonása) 
 • tantárgyi felkészítés 
 • érzelmi, mentálhigiénés fejlődést segítő tevékenységek, 
 • szociális kompetenciák fejlesztése  
 • tehetséggondozás 
 • tanulási motivációt felkeltő/erősítő tevékenységek megvalósítása, 
 • az önálló tanulás képességének kialakítása, a tanulót segítő technikák megtalálása, elsajátítása, 
 • a tanoda programban résztvevő tanulók mentorálása, 
 • a tanoda programban részt vevő tanulók tutorálása, kortárs segítése (azonos szociális és nyelvi közegből kikerülő – akár nem pedagógus − felnőttek, egyetemista, középiskolás fiatalok, vagy sikeres, jól teljesítő általános iskolások), 
 • kimeneti mérések elvégzésében és kiértékelésében történő együttműködés a Türr István Képző és Kutató Intézettel. 

Életpálya-építés, a továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása:  

 • a tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése (pl. drámapedagógiai foglalkozás, mentálhigiénés szakember alkalmazása), 
 • a tanulók identitástudatának erősítése, az anyanyelv ápolását, megőrzését támogató tevékenységek, programok megvalósítása, 
 • pályaválasztással kapcsolatos ismeretek bővítése, pályaorientációs alkalmak, 
 • középfokú (elsősorban érettségit adó) és felsőfokú oktatási intézmények, roma szakkollégiumok, lehetséges foglalkoztatók látogatása, velük való kapcsolatfelvétel, 
 • szerepmodellek bemutatása, bevonása (pl. hasonló társadalmi helyzetből érkező diplomások, egyetemisták, sikeres emberek), 
 • pályaorientációt, karriertervezést segítő partnerekkel, munkaerő-piaci szereplőkkel szervezett programok, 
 • szülők és tanulók tájékoztatása az iskolarendszer fordulópontjairól, a továbbtanuláshoz kapcsolódó döntési lehetőségekről és annak következményeiről, a (tovább) tanulás megtérülő jellegének tudatosítása, 

A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés, integrált közösségi programok megvalósítása a tanodában és a tanodán kívül:  

 • szabadidős tevékenységek, kulturális események, klubtevékenységek (pl. szülők/család aktív szerepvállalási lehetőségének biztosítása mellett) szervezése, tanodán belüli és kívüli integrált programok megvalósítása, 
 • bentlakásos alkalmak megszervezése (pl. szállás, vendéglátás, rendezvényszervezés), 
 • a bevont gyermekek napi egyszeri étkezésének biztosítása (tízórai/uzsonna). 

 Eszközök beszerzése: 

 •  képességfejlesztő eszközök, anyagok beszerzése, 
 •  IKT eszközök beszerzése indokolt esetben a projekt megvalósításhoz (figyelembe véve a jelenlegi eszközellátottságot és a korábbi fejlesztési programok keretében beszerzett eszközök rendelkezésre állását): laptop, tablet, scanner, monitor, nyomtató, multifunkcionális gép projektor, asztali számítógép, multimédiás eszköz, diktafon, indokolt esetben egyéb projekthez szorosan kapcsolódó beszerzések) 
 •  egyéb kis értékű eszközök beszerzése. 

 Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés: 

 •  kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel (pl. tanodák közötti szakmai műhelyek szervezése, bevált gyakorlatok 
 • megosztása, konferencia szervezése) – a projekt megvalósításának ideje alatt legalább két különböző tanodával való dokumentált együttműködés), 
 • a tanoda programban résztvevő pedagógusok, további szakmai megvalósítók személyiségének karbantartása, ennek érdekében felkészítésük és szupervízióban, tréningeken, képzésekben való részvételük biztosítása.